Restauració Mosaic Anis Diana. Recuperació, arrencament, muntatge i reintagració d’un mosaic d’epoca modernista, col-locat a la fassana de l’antiga empresa Anis Diana.

Preparación del mosaic per colocar la tela.

Preparació del mosaic per col.locar la tela

Mosaic protagit amb tela, llest per ser arrancat del mur

Mosaic en el taller, eliminació dels restes de morters.

Unio de tots els fragments per procedir a la reintegració de les zones perdudes amb tessel.les originals.

Muntat amb un bastidor de ferro galvanitzat, abans de procedir a l’aillament dorsal amb poliureta.

Arrancamnet de la tela de protecció frontal del mosaic

Fi del procés de restauració